HOME Kalendarium Aktualności Szkolenia, kursy Szkoły policealne Studia podyplomowe Projekty UE Zarząd TWP Galeria Kontakt

Studia Podyplomowe współorganizaowane przez TWP 

Szanowni Państwo!

Z satysfakcją informujemy, że Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział  Regionalny  w Poznaniu i Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie w wyniku podpisanej umowy o współpracy będą współorganizatorami studiów podyplomowych  i innych form kształcenia. 

Obok link do rekrutacji on-line: https://podyplomowetwp.wspkorczak.eu/


W bieżącym roku akademickim proponujemy następujące kierunki studiów:


AKADEMIA MEDIATORA I NEGOCJATORACelem studiów podyplomowych Negocjacje i mediacje  jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego rozwiązywania sporów oraz prowadzenia negocjacji i mediacji w sposób zgodny z przyjętymi standardami formalnymi oraz etycznymi.

W szczególności celem jest wykształcenie profesjonalnej kadry negocjatorów i mediatorów wspierających rozwiązywanie konfliktów  w zakładach pracy, między pracodawcami a związkami zawodowymi, w środowiskach lokalnych i rodzinnych, w kontaktach biznesowych i politycznych.

Cena studiów w TWP – 4150,00 zł

(możliwość rozłożenia na raty) 

LINK DO REKRUTACJI ON-LINE


AKADEMIA TRENERA - Celem Akademii Trenera jest przygotowanie słuchaczy  do profesjonalnego planowania i realizowania grupowego procesu szkoleniowego.

Studium przeznaczone jest dla osób, które chcą prowadzić i które prowadzą: szkolenia, treningi, warsztaty, zebrania, spotkania robocze zespołów. Słuchaczami Studium mogą być pracownicy firm szkoleniowych, działów szkoleń i działów personalnych, trenerzy niezależni, animatorzy życia społecznego i kulturalnego, a także osoby, które w związku ze swoimi zadaniami zawodowymi powinny profesjonalnie prowadzić grupy.

Program Akademii Trenerów ma za zadanie wskazać możliwe ścieżki rozwoju trenera, wyposażyć w niezbędną wiedzę i kształtować profesjonalne umiejętności trenera.

Cena studiów w TWP – 4150,00 zł

(możliwość rozłożenia na raty) 

LINK DO REKRUTACJI ON-LINE


BAJKOTERAPIA - Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i rozwój kompetencji w zakresie wykorzystania bajek terapeutycznych w pracy z dziećmi oraz przygotowanie słuchaczy do samodzielnego i twórczego tworzenia bajek i ich odpowiedniego zastosowania.

Pozwalają nabyć umiejętności tworzenia bajek terapeutycznych i opowiadań,

twórczo  zastosowywać bajki w pracy z dziećmi z problemami emocjonalnymi, a także z dziećmi przejawiających trudności rozwojowe i społeczne oraz wzmacniać własną kreatywność i twórczość.

Cena studiów w TWP – 3350,00 zł

(możliwość rozłożenia na raty) 

LINK DO REKRUTACJI ON-LINE


DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej oraz umożliwienie prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą: z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami sensorycznymi, ze spektrum autyzmu min. z Zespołem Aspergera, ze szczególnymi uzdolnieniami.

Czas trwania: 3 semestry (350 godzin) + 150 godzin praktyk
Cena: 3900,00 zł

LINK DO REKRUTACJI ON-LINE


EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do wykonywania funkcji nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Studia kierowane są do absolwentów studiów pedagogicznych legitymujących się posiadaniem dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez słuchacza przygotowania pedagogicznego.

Czas trwania: 3 semestry
Cena: 4500,00 zł

LINK DO REKRUTACJI ON-LINE


LOGOPEDIA - Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie (humanistyczne, pedagogiczne, aktorskie, medyczne, np. mgr pielęgniarstwa, lekarz, audiolog, rehabilitant). Kandydat na studia musi posługiwać się poprawną polszczyzną i mieć prawidłową artykulację, posiadać prawidłowe warunki twarzowo-zgryzowe.

Cena studiów w TWP – 5600,00 zł

(możliwość rozłożenia na raty) 

LINK DO REKRUTACJI ON-LINE


 UWAGA NOWOŚĆ  !!!

MIĘDZYNARODOWE STUDIA COACHINGU  -  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do międzynarodowej akredytacji ACC lub Vocational Competenc Certificate (VCC) ważnej w ponad 81 krajach oraz wykonywania zawodu coacha.

Program skoncentrowany jest przede wszystkim na dwóch aspektach:  praktyce i rozwoju uczestnika, 102 godziny zajęć to zatwierdzone programy International Coaching Federation, po których uczestnicy otrzymują zaświadczenia wymagane do akredytacji na poziomie ACC w USA.

Międzynarodowe Studia Coachingu realizowanych we współpracy z Firma Profi Biznes Group. Firma Profi Biznes Group (PBG) działa na rynku polskim od 2000 r. Prowadzi szkolenia otwarte, zamknięte, projekty szkoleniowe, projekty współfinansowane ze środków unijnych, coaching, consulting dla firm, urzędów i klientów indywidualnych. Zatrudnia wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin wiedzy z kraju i ze świata, trenerów z wieloletnim doświadczeniem, akredytowanych coachów ACC i PCC.

Cena studiów w TWP – 4900,00 zł

(możliwość rozłożenia na raty) 

LINK DO REKRUTACJI ON-LINE


OPIEKUN OSÓB STARSZYCH - Absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie  w charakterze asystenta, opiekuna, wychowawcy, animatora pracy z grupą podopiecznych w ośrodkach wsparcia dziennego, domach pomocy społecznej, a także w rodzinach potrzebujących wsparcia i adaptacji.

Cena studiów w TWP – 3000,00 zł

(możliwość rozłożenia na raty) 

LINK DO REKRUTACJI ON-LINE


PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY - Studia podyplomowe w zakresie Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy przygotowują do bycia konsultantem z zakresu problemów alkoholowych oraz przemocy w rodzinie, dostarczają niezbędnej wiedzy do wykonywania zawodów  należących do szerokiego nurtu pomagania.

Cena: 2800,00 zł

LINK DO REKRUTACJI ON-LINE


PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - Studia nadają kwalifikacje pedagogiczne nauczyciela z uprawnieniami (kwalifikacje) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2012 r., poz.426)

Cena studiów w TWP – 3900,00 zł

(możliwość rozłożenia na raty) 

LINK DO REKRUTACJI ON-LINE


SOCJOTERAPIA - Absolwent studiów będzie mógł podjąć zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach pomocy społecznej, organizacjach i instytucjach pozarządowych zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą, przeciwdziałających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz na rzecz integracji społecznej.

Cena studiów w TWP – 4200,00 zł

(możliwość rozłożenia na raty) 

LINK DO REKRUTACJI ON-LINE


TERAPIA PEDAGOGICZNA Z LOGOPEDIĄ - Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej i logopedii oraz umożliwienie prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą: z trudnościami w uczeniu się, wymowy, z zaburzeniami sensorycznymi, ze spektrum autyzmu min. z Zespołem Aspergera, ze szczególnymi uzdolnieniami. Celem studiów jest jednocześnie przygotowanie do wykonywania zawodu logopedy dyplomowanego, wykształcenie umiejętności diagnozowania logopedycznego oraz przygotowanie do prowadzenia terapii logopedycznej.

Cena: 3900,00 zł

LINK DO REKRUTACJI ON-LINE


TERAPIA ZAJĘCIOWA Z ARTETERAPIĄ - Celem studiów z zakresu terapii zajęciowej z arteterapią  jest poszerzenie kompetencji z zakresu diagnozy, projektowania, prowadzenia oraz ewaluowania procesu terapeutycznego przy zastosowaniu różnych, odpowiednio dobranych narzędzi z zakresu pedagogiki oraz terapii zajęciowej.

Celem studiów jest ponadto dostarczenie słuchaczom konkretnych narzędzi i technik, umożliwiających podnoszenie jakości i efektywności ich warsztatu pracy pedagogiczno-terapeutycznej.

Czas trwania: 3 semestry
Cena: 3000,00 zł

LINK DO REKRUTACJI ON-LINE


WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO - Celem studiów jest przygotowanie metodyczne nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Nabycie umiejętności swobodnego formułowania form tekstu pisanego oraz mówionego w języku angielskim w przedszkolach oraz szkołach podstawowych na poziomie elementarnym. Słuchacz kończący studia powinien posiąść wiedzę oraz umiejętności na poziomie egzaminu FCE.

Czas trwania: 3 semestry
Cena:
  3900,00 zł

LINK DO REKRUTACJI ON-LINE


WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA - Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie obecnych i przyszłych terapeutów/pedagogów  wyposażonych w wiedzę oraz kompetencje i umiejętności w zakresie szeroko rozumianego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny.

Czas trwania: 3 semestry (300 godz. i 50 godz. Praktyk)
Cena:  3000,00 zł

LINK DO REKRUTACJI ON-LINE


ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą ma ukształtować  i rozwinąć kompetencje umożliwiające podjęcie pracy na stanowisku dyrektora placówki oświatowej. Studia pozwalają na zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania m. in. w zakresie prawa oświatowego, prawa pracy, finansów publicznych, administrowania mieniem, etyki  i psychologii zarządzania. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów pozwolą na sprawną organizację pracy szkoły.

Cena studiów w TWP – 2600,00 zł

(możliwość rozłożenia na raty) 

LINK DO REKRUTACJI ON-LINE


WAŻNE!!!

Dla małych i średnich firm oferujemy pomoc w zakresie pozyskania środków na kształcenie pracowników w ramach proponowanej oferty studiów podyplomowych.


    


Pobierz
formularz zgłoszeniowy

Pobierz
formularz zgłoszeniowy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Wydział Zarządzania

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Poznaniu

prowadzą nabór na Studia Podyplomowe

  "Kadry oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy"

 

Studia podyplomowe adresowane są do osób z wyższym wykształceniem:

- pracodawców i kadry kierowniczej zakładów pracy,

- innych kandydatów na inspektorów i specjalistów BHP,

- pracowników kadr wykonujących obowiązki służby BHP w firmach do 100 pracowników,

- pracodawców zatrudniających do 10-20 pracowników, którzy sami u siebie w firmie pragną wykonywać zadania służby BHP.

Podstawa prawna: Kodeks Pracy art.237¹¹; rozp RM z dnia 2.09.1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr109 poz.704 z późn. zm.  oraz rozp. MGiP z dn.27.07.2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Dz. U. Nr 180 poz.1860 z późn. zm.

Uczestnicy studium podyplomowego opanowują obszerną wiedzę dotyczącą spraw kadrowych oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 I. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA.

Ogólnym celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji osób pracujących w służbie bhp oraz fachowe przygotowanie specjalisty bhp lub jako pracownik, któremu w firmie do 100 pracowników powierzono nieetatowo wykonywanie zadań służby bhp.

Dla zrealizowania tego celu program studium podyplomowego obejmuje opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

- prawa pracy;

- kadr i dokumentacji pracowniczej;

- kształtowania ergonomicznych warunków pracy;

- zarządzania bezpieczeństwem pracy;

- pierwszej pomocy;

- ochrony przeciwpożarowej;

- identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka zawodowego;

- psychofizycznych właściwości człowieka w procesie pracy;

- higieny pracy i ochrony zdrowia;

- ustalania okoliczności i przyczyn wypadków;

- świadczeń przysługujących z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

- prowadzenia niezbędnej dokumentacji specjalisty bhp;

- metod i organizacji szkoleń w dziedzinie bhp i ppoż;

 

Studia trwają dwa semestry (200 h). Inauguracja zajęć – luty 2015 r.

Koszt studiów: 2800,00 zł   (istnieje możliwość płatności w ratach)

Kryteria przyjęcia:

 • słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

 • O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.

 • Uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

 • Przy zgłoszeniu do 15 września - rabat 5%

   

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 69.

Osoba do kontaktu: Jana Nowakowska

Tel. 61 853 62 03

e-mail: kursy@twp-poznan.home.pl


Szanowni Państwo,

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

oraz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Poznaniu

organizują nabór (luty 2015 r.)

 na

STUDIA PODYPLOMOWE ( IV EDYCJA)

"KADRY i PŁACE w PRAWIE i PRAKTYCE"

Jeśli chcesz zdobyć dobre kwalifikacje (blisko 60% to praktyka) w dobrej cenie, to wybierz naszą propozycję! Koszt studiów 2800,00 zł (istnieje możliwość płatności w ratach).

W programie studiów m. in.

 • Prawo pracy - zawieranie umów o pracę, ustanie stosunku pracy, rozwiązywanie umów, urlopy pracownicze, czas pracy, wynagrodzenia ze stosunku pracy, odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników, rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy

 • Płace - naliczanie płac, podatki, ubezpieczenia społeczne, programy informatyczne w działach kadrowo-płacowych (Płatnik, Symfonia), Symulacyjne Biuro Rachunkowe.

 • BHP w zakładzie pracy i inne zagadnienia niezbędne w pracy w kadrach i płacach.

Zapisy:

Sekretariat Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu

ul. Św. Marcin 69, 61-808 Poznań

Osoba do kontaktu: Jana Nowakowska

Tel. 61 853 62 03

e-mail: kursy@twp-poznan.home.pl


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Wydział Rehabilitacji i Sportu

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Poznaniu

organizują nabór

na

STUDIA PODYPLOMOWE

„Osobisty Trener Odnowy biologicznej”

Cel studiów:

Przygotowanie do planowania, organizowania i prowadzenia indywidualnego treningu zdrowia z uwzględnieniem wymogów powysiłkowej  odnowy biologicznej, zarówno w sporcie, jak i w życiu codziennym.  Osobisty trener odnowy biologicznej to osoba, której głównym zadaniem jest systematyczne  doradzanie w sprawach związanych z utrzymaniem właściwych proporcji między codziennym aktywnym życiem i wypoczynkiem służącym do  umacniania stanu zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych, szczególnie poprzez zdrowy styl życia, racjonalne odżywianie, dbanie o utrzymanie należnej masy ciała i wydolności oraz  wykorzystanie w tym celu m.in. fizjoterapii, medycyny uzdrowiskowej oraz różnych form rekreacji z elementami ruchowymi.

Adresaci: 
Osoby z wykształceniem wyższym, przede wszystkim absolwenci takich kierunków studiów jak: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, fizjoterapia, absolwenci kierunków medycznych, dietetycy, kosmetolodzy itp. oraz wszyscy zainteresowani pracą w branży fitness, welnness i Spa.

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach i ich zaliczenie (wykłady i ćwiczenia). Uczestniczenie w seminariach dyplomowych, napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Uzyskuje się tytuł i kompetencje osobistego trenera zdrowia.

W programie studiów m.in.

 • Profilaktyka chorób cywilizacyjnych

 • Fizjologia wysiłku fizycznego i restytucji powysiłkowej z uwzględnieniem wieku i płci

 • Fizjoterapia w odnowie biologicznej:

 • balneoterapia, hydroterapia, sauna, ciepłolecznictwo, krioterapia, magnetoterapia, laseroterapia, ultrasonoterapia, światłolecznictwo, elektroterapia

 • BHP w zabiegach fizykalnych

 • Podstawy racjonalnego żywienia

 • Suplementy żywienia:  witaminy, odżywki, używki i środki wspomagające

 • Doping w sporcie i jego zagrożenia

 • Psychoterapia i techniki relaksacyjne

 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

 • Odnowa biologiczna w procesie treningu sportowego

 • Sposoby oceny wydolności ustroju i odnowy biologicznej

 • MASAŻ w odnowie biologicznej

 • Organizacja lecznictwa uzdrowiskowego, fizjoterapeutycznego i sportowego oraz współpraca specjalisty odnowy biologicznej z lekarzem i trenerem

Program obejmuje 208 godzin zajęć  (w tym 50%  zajęć praktycznych) w ciągu 2 semestrów podczas  11 sobotnio-niedzielnych zjazdów.

Koszt studiów: 3000,00 zł

Istnieje możliwość płatności w ratach. Przy zgłoszeniu do końca 2014 roku - rabat 10%

Nabór – luty 2015 r.

Zapisy:

Sekretariat Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu

ul. Św. Marcin 69, 61-808 Poznań

Osoba do kontaktu: Jana Nowakowska

Tel. 61 853 62 03

e-mail: kursy@twp-poznan.home.pl


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Wydział Rehabilitacji i Sportu

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Poznaniu

organizują nabór

na

STUDIA PODYPLOMOWE

„Osobisty Trener Zdrowia”

 

Cel studiów:

Przygotowanie do planowania, organizowania i prowadzenia indywidualnego treningu zdrowotnego. Osobisty trener zdrowia to osoba, której głównym zadaniem jest tworzenie  zdrowego stylu życia jednostki. To doradca i przewodnik po usługach rekreacyjnych                  i profilaktyczno-zdrowotnych, wpisujący się w rolę menedżera profilaktyki zdrowotnej. 

Osobisty trener zdrowia to zawód przyszłości - coraz więcej osób będzie korzystać z usług indywidualnych doradców różnych dziedzin, w tym również w dziedzinie zdrowego stylu życia.

Adresaci: 

Osoby z wykształceniem wyższym, przede wszystkim absolwenci takich kierunków studiów jak: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, fizjoterapia, zdrowie publiczne, absolwenci kierunków medycznych, dietetycy, kosmetolodzy itp. oraz wszyscy zainteresowani pracą w branży fitness, welnness i Spa.

W programie studiów m.in.

 • Fizjologia wysiłku fizycznego i restytucji powysiłkowej z uwzględnieniem wieku i płci

 • Testy sprawności fizycznej

 • Podstawy racjonalnego żywienia

 • Środki farmakologiczne w sporcie – witaminy, odzywki, leki, używki i środki wspomagające

 • Doping w sporcie i jego zagrożenia

 • Psychoterapia i techniki relaksacyjne

 • Samoobrona i asekuracja

 • Traumatologia, dorazna pomoc i zasady postępowania medycznego w urazach sportowych

 • Fitnes – ćwiczenia siłowe

 • Aqua fitness

 • Odnowa biologiczna w procesie treningu sportowego

 • Fizjoterapia w odnowie biologicznej

 • Współczesne formy rekreacji

 • Trening zdrowotny

 • Turystyka kwalifikowana

 • Sposoby oceny wydolności ustroju i odnowy biologicznej

Program obejmuje 208 godzin ( w tym 50% to zajęcia praktyczne)

Czas trwania: 2 semestry.

Inauguracja – luty 2015 r.

 

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach i ich zaliczenie (wykłady i ćwiczenia).Uczestniczenie w seminariach dyplomowych, napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Uzyskuje się tytuł i kompetencje osobistego trenera zdrowia.

 

Koszt studiów: 3000,00 zł (istnieje możliwość płatności w ratach). Przy zgłoszeniu do końca 2014 roku - rabat 10%

           Zapisy:

Sekretariat Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu

ul. Św. Marcin 69, 61-808 Poznań

Osoba do kontaktu: Jana Nowakowska

Tel. 61 853 62 03

e-mail: kursy@twp-poznan.home.pl

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu, 61-608 Poznań, ul. Św. Marcin 69

tel./fax (61) 853-62-03    E-mail: twp@twp-poznan.home.pl

Strona główna · Kalendarium · Aktualności · Szkolenia, kursy · Szkoły policealne · Studia podyplomowe · Projekty · Zarząd TWP · Galeria · Kontakt